كارگاههاي معرفي محصول

ثبت نام شرکتها برای ارائه محصول در کارگاهها

 

با توجه به استقبال خوب سال گذشته شرکتها از کارگاه ارائه محصول، امسال نیز برآنیم تا شرکت های حوزه امنیت بتوانند ضمن حضور در این کارگاه ها با هدف تبلیغ محصولات و معرفی خدم