Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
حداقل شرایط اخذ غرفه:
الزامات:
1. عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
2. ارائه محصول و یا خدمات امنیت اطلاعات مطابق با محورهای نمایشگاه
حداقل یکی از موارد ذیل:
1. عضویت در شورای عالی انفورماتیک در شاخه امنیت
2. مجوز یکی از سازمانهای بالادستی در حوزه امنیت نظیر مجوز نظام ملی امنیت اطلاعات
3. نامه رسمی نمایندگی یکی از Vendor های خارجی یا داخلی در حوزه امنیت اطلاعات