زمانبندی برگزاری کارگاه¬های آموزشی همزمان با دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران

ســالن کنفـرانـس شمــاره 2
ساعت روز اول ( 27 مرداد ماه) روز دوم (28 مرداد ماه) روز سوم (29 مرداد ماه)
10 الی 11 دغدغه های امنیتی به کار گیری نرم افزارهای متن باز
11:10 الی 12:10 راهکارهای آگاهی رسانی امنیت در فضای سایبر جلوگیری از نشت داده ها(DLP) گروه واکنش هماهنگ رخداد(CERT)
12:20 الی 13:20 رویکرد جدید مدیریت مخاطرات امنیت بر اساس ISO31000 بررسی نفوذپذیری شبکه های صنعتی(اسکادا) زیر ساخت کلید عمومی(PKI)
13:30 الی 14:30 پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای ISO27001:2013 خودکارسازی فرآیندهای مدیریت امنیت اطلاعات با استفاده از ابزار ضرورت پیاده سازی مرکز عمليات امنيت(SOC)
14:40 الی 15:40 ﺍمنیت شبکه­هاﯼ پرداخت الکترﻭنیک مبتنی بر ﺍستاندﺍرد PCI – DSS Backup and Disaster Recovery مدیریت کار تیمی در امنیت و فناوری اطلاعات
15:50 الی 16:50 گروگان گرفته نشوید! (آشنایی با باج افزارها و راه های مقابله با آنها) امنیت در رایانش ابری

زمانبندی برگزاری کارگاه­های آموزشی همزمان با دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران

همراه با گواهینامه حضور